Z ŻYCIA PEREŁKI     |     ARCHIWUM     |     KONTAKT     |     O NAS     |     KSIĘGA GOŚCI     |     JADŁOSPIS
 
 
 
 

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 65„Perełka:w  w Krakowie zobowiązuje sięzapewnić dostępność strony internetowej www.perelkakrakow.pl zgodniez ustawą z dnia 4 kwietnia2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnychpodmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie wsprawie dostępności ma zastosowanie do www.perelkakrakow.pl

Data publikacji stronyinternetowej: 01-02-2015

Data ostatniej aktualizacji:23-09-2020

Statuspod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna zustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeńwymienionych poniżej.

1.     Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

2.     Zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżącychzadań;

3.     Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępnew formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) nie są dostępne cyfrowostrona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępnościcyfrowej;

Powodywyłączenia:

1)     poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążeniadla podmiotu publicznego;

2)     mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Datasporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia23-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i danekontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stronyinternetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dominika Góra

adres e-mail przedszkole-65@wp.pl

numer telefonu 12 412 78 79

Tą samą drogą można składać wnioski oudostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnieniadostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpieniaz żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegośjej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocąalternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnegocyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądaniepowinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronęinternetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebęotrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna takżeokreślić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiotpubliczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niżw ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tegoterminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tymwnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym terminten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżelizapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny możezaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdypodmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lubalternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyćskargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lubjej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyćwniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna

1.      Do budynku przedszkola prowadzą 3 główne wejścia ogólnodostępne w godzinachpracy przedszkola.

2.      Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się podjazd.

3.      Drzwi wejściowe są otwierane za pomocą domofonu i dzwonka( w okresiepandemii).

4.      W budynku nie ma innych pochylni,platform oraz  informacji głosowych.

5.      Zapewniony jest wstęp do budynkuosobie korzystającej z psa asystującego.

6.      Brak możliwości skorzystania ztłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.     W okolicy przedszkola nie obowiązuje strefa parkowania

Aplikacje mobilne

Jednostka nieposiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

 

 

Wstecz       Odsłon: 14505

 

 
 
 
N i e   d o d a n o   j e s z c z e   k o m e n t a r z a


 
 

Dodaj komentarz    
 


Dzieci i ze­gar­ków nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia.

 
Jean-Paul Sartre  

 

 
Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
 
Kraków
ul. Strzelców 5
31-422 Kraków
 
tel.: 12-41-27-879
www.perelkakrakow.pl
przedszkole-65@wp.pl
 
Administrator serwisu:
przedszkole-65@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl
Ul. Wielopole 17a
33-332 Kraków 
 

           


00227205

Mirosław Kuduk © 2010
  Proszę czekać ...  
 
  Proszę czekać ...