Z ŻYCIA PEREŁKI     |     ARCHIWUM     |     KONTAKT     |     O NAS     |     KSIĘGA GOŚCI     |     JADŁOSPIS
 
 
 
 

NASZA OFERTA

Przedszkole , O nas 2018-10-18

 

 

 

 

"Wszystkiego,co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."

 Robert Fulghum


W naszym przedszkolu zaspakajamy podstawowe potrzeby dziecka - bezpieczeństwa,więzi społecznych, zabawy i aktywności. Podmiotowo traktujemy każde z dzieci,szczególną uwagę zwracając na indywidualizację procesu wychowania i nauczania. Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego,fizycznego i społeczno - emocjonalnego, który umożliwi mu dobry start w życie.


W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:

·        wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,

·        spotkania z ciekawymi ludźmi,

·        atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,  

·        warsztaty i imprezy w Domu Kultury

·        wyjścia do teatrów i comiesięczne spotkania z teatrzykami w przedszkolu,

·        prezentację swoich talentów artystycznych w konkursach wewnątrz przedszkolnych i międzyprzedszkolnych,

·        wspólne zabawy i zajęcia z pierwszoklasistami z pobliskiej szkoły podstawowej

·        spotkania z absolwentami

 

Oferta podstawowa:

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa oraz zajęcia inspirowane przez nauczycieli, opracowane zgodnie z podstawą programową. W grupach dzieci pięcioletnich realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauka języka angielskiego w oparciu o program Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaski "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym".

 

Nauczyciele przedszkola w całości lub częściowo realizują własne programy autorskie: "Zabawy z ekoludkiem" autorstwa mgr Jowity Serwan oraz " Muzyczne zabawy ruchowe w przedszkolu" autorstwa mgr Bożeny Chwast i mgr Elżbiety Wącław.

 

Adaptacja dzieci nowo przyjętych prowadzona jest w oparciu o program adaptacyjny: "Przedszkolakiem być - trudne początki" opracowany przez nauczycieli mgr Elżbietę Wącław i mgr Piotra Pokoja.

 

W pracy wychowawczej realizujemy  program własny opracowany przez mgr Dominikę Adamczyk i mgr Barbarę Baster uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Główne cele programu wychowawczego to:

1. Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom.

2. Kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej,osób niepełnosprawnych.

3. Rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych.

4. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

5. Rozumienie potrzeby szacunku dla drugiego człowieka.

6. Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia.

7. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

8. Rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka.

9. Kształtowanie poczucia  odpowiedzialności za siebie i za innych.

10. Wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości.

11.Umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb.

12. Wpajanie dzieciom zasad „dobrego wychowania”.

13.Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.

14.Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

15. Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

 

Ponadto w swojej pracy adaptujemy elementy takich programów i metod jak:

·        Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk - Kolczyńskiej

·        Ruch rozwijający W. Sherborne

·        Pedagogika zabawy

·        Przedszkolaka krok drugi

·        Metoda ekspresji ruchowej C. Orffa

·        Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

·        Wprowadzanie w świat pisma - I. Majchrzak

·        Dziecko - Polak – Europejczyk

·        elementy Metodyki Zuchowej

 

Przedszkole wypracowało swoją obrzędowość:

·        posiadamy nazwę "Perełka", własne logo, hymn, nazewnictwo grupowe.

·        Tradycją jest organizowanie takich uroczystości jak:

1.      uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego

2.      powitanie jesieni

3.      pasowanie na przedszkolaka

4.      spotkanie patriotyczne z okazji dnia odzyskania niepodległości

5.      wizyta św.Mikołaja

6.      spotkanie wigilijne

7.      Jasełka

8.      Dzień Babci i Dziadka

9.      bal przebierańców

10.  spotkania z absolwentami przedszkola pod hasłem: Dzieci - dzieciom.

11.  powitanie wiosny

12.  Dzień Rodziców

13.  Dzień Dziecka

14.  Święto Perełki - piknik rodzinny

15.  pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 

Przedszkole  od grudnia 2015 do czerwca  2018 r.   prowadzi  innowację:

"Tańcz jak BETO, czyli Zumba ® Kids Jr w Perełce". Głównym celem działań prowadzonych w zakresie innowacji jest ukierunkowanie energii dzieci  często mających trudności ze swoimi emocjami na zorganizowany ruch, taniec, połączony z muzyką latynoską. Zajęcia te dostarczają dzieciom relaksu fizycznego i psychicznego, pozytywnych emocji, kształtują osobowość, pozwalają na rozładowanie napięć emocjonalnych przez co wpływają na rozwijanie właściwych postaw wychowawczych. Zajęcia te przyczyniają się do lepszej integracji dzieci w grupie co korzystnie wpływa na tworzenie dobrej atmosfery wychowawczej. Autorem innowacji i jednocześnie prowadzącym zajęcia jest mgr Piotr Pokój  instruktor (ZIN Kraków).

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy :

·        Język angielski dla wszystkich dzieci,

·        Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla wszystkich dzieci.

 

Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia religii dla dzieci pięcioletnich.

 

Wprowadzamy dzieci w świat kultury współpracując z krakowskimi muzeami, teatrami, biblioteką i organizując liczne zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz wycieczki edukacyjno-rekreacyjne.

 

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie diagnozy dzieci, pracy kompensacyjno-wyrównaczej oraz konsultacji dla rodziców. W podobnych formach udzielana jest pomoc logopedyczna.

 

Przedszkole ściśle współpracuje z PPP Nr 1 przy ul.Chmielowskiego 1. Poradnia oferuje następujące formy pomocy:

·        diagnozę psychologiczną

·        konsultacje i porady psychologiczne

·        diagnozę i terapię logopedyczną

·        konsultacje i porady innych specjalistów (psychiatra, terapia rodzinna)

·        pomoc postdiagnostyczna – zajęcia psychostymulujące.

 

W ramach tej współpracy na terenie przedszkola prowadzona jest obserwacja dzieci,konsultacje dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, spotkania tematyczne i konsultacje dla rodziców.

 

W indywidualnych przypadkach współpracujemy z Krakowskim Ośrodkiem Terapii przy ul. Pędzichów oraz Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej przy ul. Półkole 11.

 

 

 

 

 

Wstecz       Odsłon: 252941

 

 
 
 
N i e   d o d a n o   j e s z c z e   k o m e n t a r z a


 
 

Dodaj komentarz    
 


Dzieci i ze­gar­ków nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia.

 
Jean-Paul Sartre  

 

 
Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
 
Kraków
ul. Strzelców 5
31-422 Kraków
 
tel.: 12-41-27-879
www.perelkakrakow.pl
przedszkole-65@wp.pl
 
Administrator serwisu:
przedszkole-65@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl
Ul. Wielopole 17a
33-332 Kraków 
 

           


00227953

Mirosław Kuduk © 2010
  Proszę czekać ...  
 
  Proszę czekać ...